Regulamin Sklepu

Słownik definicji:

Formularz rejestracji do Newslettera - formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający subskrypcję newslettera udostępnionego przez Sprzedawcę.

Klient –  Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach działalności prowadzonej przez Sklep Internetowy, znajdujący się pod adresem www.skupszop.pl, prowadzony przez Sprzedawcę.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego w szczególności dokonujący zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością̨ gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

Konto Klienta –  określona indywidualną nazwą loginu, w formie adresu e mail oraz hasłem podanym przez Klienta, baza zawierająca spersonalizowane dane Klienta niezbędne m.in. do nadzoru nad składanymi zamówieniami, zawierająca dane rozliczeniowe oraz preferencje dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Koszyk – lista produktów sporządzona na podstawie oferowanego w Sklepie Internetowym asortymentu w oparciu o wybór dokonany przez Kupującego, obejmujący możliwość  wprowadzenia i modyfikacji danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres i sposób dostawy, dane do faktury czy formy płatności.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym, w szczególności recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego.

Przedsiębiorca – zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców - Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca umowę w ramach tej działalności, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin - niniejszy Regulamin obejmujący warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ogólne warunki sprzedaży dokonywanej pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. 

Sklep Internetowy – serwis internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.skupszop.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Sprzedawca – Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Skupszop.pl Sp. z o.o., adres prowadzonej działalności: ul. Fabryczna 12, 39-200 Dębica. 

Umowa Sprzedaży – umowa  sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość za pośrednictwem Strony Internetowej Sprzedawcy, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.  Warunki umowy określone są na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz Regulaminu.

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Towar – produkty oferowane w Sklepie Internetowym, w szczególności: książki nowe i książki używane. 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożenie Sprzedawcy w zakresie oferowanych przez niego Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


§1 Postanowienia ogólne


1) Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem: www.skupszop.pl. 

2) Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3) Sklep Internetowy prowadzony jest przez Firmę Skupszop Sp. z o.o., ul. Fabryczna 12, 39-200 Dębica,, REGON:181163635, NIP: PL8722409978, 

4) Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
a) e-mail: [email protected]
b) telefonicznie: +48 799 350 599

5) Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady rejestracji oraz korzystania z Konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego;
b) warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną na towary oferowane w   ramach działalności prowadzonej przez Sklep Internetowy;
c) zasady i warunki zawierania Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach działalności  Sklepu Internetowego;
d) uprawnienia Klienta do rezygnacji z Zamówienia i odstąpienia od umowy;
e) zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
d) politykę prywatności.

6) Korzystanie z usług Sklepu Internetowego jest możliwe po spełnieniu minimalnych wymagań technicznych w zakresie systemu teleinformatycznego, w szczególności posiadania przeglądarki internetowej dla urządzenia z którego korzysta Klient, dostępu do Internetu dla tego urządzenia, oraz włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

7) Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu Internetowego pod adresem: https://skupszop.pl/regulamin-s-1 dostępny do pobrania i sporządzenia jego wydruku w każdym czasie.

8) Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia Klientom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.

9) Sprzedawca świadczy Usługi zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP,  zgodne z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności. 

 

§2 Rejestracja i zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 

1) Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie Zamówień przez Klienta na Książki znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami §2 niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez dokonywania rejestracji. 

2) Rejestracja zmierzająca do założenia Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w zakresie niezbędnych danych teleadresowych oraz akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, udostępnionych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Klient po zatwierdzeniu formularza rejestracji zostaje poinformowany o utworzeniu konta na wskazany przez niego adres e-mail. W tym momencie Konto Klienta zostanie utworzone, a chwila ta stanowi moment zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym. Założenie i korzystanie z Konta Klienta jest opcjonalne, dobrowolne i bezpłatne.

3) Klient, który dokonał prawidłowej rejestracji o której mowa w punkcie 2.2 może złożyć Zamówienie w zakresie produktów oferowanych przez Sprzedawcę, jak również korzystać z innych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności zamieszczać Materiały na stronie internetowej Sprzedawcy. Materiały będące wyrazem indywidualnej i subiektywnej oceny Klienta, powinny być merytoryczne i zgodne z przedmiotem działalności Sklepu Internetowego, w szczególności dotyczy to recenzji produktów należących do asortymentu oferowanego przez Sprzedającego.

4) Klient z chwilą zamieszczenia danego Materiału oświadcza, że:

a) jest uprawniony do zamieszczenia danego Materiału w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, w tym do udostępniania go publicznie;
b) wskazany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
c) udziela na wskazany Materiał licencji Sprzedawcy na zasadach określonych  w §2 pkt 5. 

5) Licencja udzielana przez Klienta stosownie do postanowień §2, pkt 4 lit. c, dotyczy korzystania przez Sprzedawcę z Materiałów w ramach działalności Sklepu Internetowego w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Sprzedającego bez ograniczeń́ czasowych.

6) Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do indywidualnie przypisanego Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

7) Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do zasobów Sklepu Internetowego poprzez korzystanie z Konta Klienta, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, jak również naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności: 

a) powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień́ niniejszego regulaminu;
b) powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata.

8) Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności: treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach działalności Sklepu Internetowego niezamówionej przez niego informacji handlowej (spam),
c) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

9) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym o którym mowa w §2 pkt 2 oraz na przesyłaniu newslettera, które to są umowami bezterminowymi o charakterze ciągłym. Klient może wypowiedzieć umowę o przesyłanie newslettera, rezygnując z niego poprzez kliknięcie w link udostępniony w treści przesłanego newslettera. 

10) Sprzedawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, Klient może składać poprzez wykorzystanie kanałów komunikacji określonych w §2 pkt 4. 

11) Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w przedmiocie usług świadczonych drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź zostanie wysłana na podany przez Klienta adres e-mail, przypisany do jego Konta Klienta.

 

§3  Warunki składania i realizacji zamówień

 

1) W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.skupszop.pl, zalogować się na Koncie Klienta, kolejno dokonać wyboru Towaru w zakresie oferowanych produktów, podejmując kolejne czynności techniczne wskazane w wyświetlanych komunikatach oraz informacjach dostępnych na stronie Sklepu Internetowego.

2) Wybór Klienta w zakresie zamawianych Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do Koszyka. 

3) Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia i zawierać będzie ono następujące informacje:  

a) przedmiot zamówienia;
b) jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów oraz kosztów dostawy;
c) wybranej metody płatności;
d) wybranego sposobu dostawy produktu;
e) czasu dostawy.

4) Dla złożenia Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, kolejno zaznaczenie opcji „Akceptuję regulamin” po uprzednim zapoznaniu się z jego treścią oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie” na jego końcowym etapie.

5) Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.

6) Po złożeniu Zamówienia o którym mowa wyżej, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów składających się na Zamówienie.

7) Umowę traktuje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail na adres przypisany do indywidualnego Konta Klienta. 

8) Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

9) Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą dotycząca zakupu określonego treścią Zamówienia produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji Zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie Internetowym jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

10) Oferta obejmująca towary znajdujące się w Sklepie Internetowym powstaje na podstawie danych uzyskanych z systemów magazynowych. Oferta ta jest stale monitorowana i aktualizowana. W celu umożliwienia szybkiego dostępu do produktów, strona korzysta z automatycznego buforowania danych przy pomocy pamięci podręcznej cache. Korzystanie z cache może prowadzić do tymczasowego wyświetlania nieaktualnych produktów na stronie. Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przy próbie dodania produktu do Koszyka lub w trakcie realizacji zamówienia.

11) Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia obejmującego Zamówienie z tego powodu, że przedmiot umowy nie jest dostępny w magazynie, poinformuje o tym Klienta w terminie do 7 dni od zawarcia umowy. 

 

§4  Dostawa: koszty przesyłki i czas doręczenia


1) Dostawa Towarów prowadzona jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wybranych krajach. 

2) Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia i powiązana jest z danymi wprowadzonymi w indywidualnym Koncie Klienta.

3) Koszty dostawy uzależnione są od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, jak również formy płatności. Koszty dostawy są wskazane na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszt i sposób dostawy”.

4) Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w ramach usług świadczonych przez firmy kurierskie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej. Termin realizacji wynosi od 1 do 3 dni roboczych i uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

5) Szczegółowe przedstawienie sposobów dostawy, kosztów oraz czasu realizacji doręczenia Zamówienia znajdują się w załączniku nr. 1 do niniejszego Regulaminu.

6) Sprzedawca zastrzega, że wskazane w załączniku nr 1 formy dostawy mogą być modyfikowane okresowo, wyłączane lub wymieniane na inne. Modyfikacja form dostawy nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu w myśl §13 pkt 2. 

7) W przypadku gdy wartość Towaru stanowiącego przedmiot Zamówienia przekracza lub stanowi równowartość kwoty 190 zł, dostawa jest darmowa.

8)Odbiór osobisty jest możliwy po wybraniu tej formy dostawy w procesie składania Zamówienia i odbywa się w siedzibie Sprzedawcy pod adresem ul. Fabryczna 12, 39-200 Dębica. Klient dostaje wiadomość e-mail oraz sms kiedy przesyłka jest gotowa do odbioru.

 

§5  Ceny i metody płatności

 

1) Ceny Towarów podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. 

2) Formy płatności: Klient składając Zamówienie wybiera jedną z dwóch możliwych opcji:

a) “Płatność przed wysyłką”: zapłata za zamówiony towar „z góry”, w ramach jednej z następujących form płatności: przelew na konto, płatność internetowa kartą kredytową lub płatniczą za pomocą serwisu „tPay” 
b) “Płatność przy odbiorze”, czyli zapłata przy odbiorze przesyłki kurierowi doręczającemu przesyłkę.

3) W przypadku braku wpłaty na konto bankowe Sklepu Internetowego, przy wyborze formy płatności “przed wysyłką”, przez Klienta w terminie 7 dni, Zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie poinformowany wiadomością skierowaną na adres e-mail.

4) Płatności dla przesyłki zagranicznej realizowane są wyłącznie w formie przedpłaty rozumianej jako:  

a) przelew na konto bankowe Sklepu Internetowego, podane po otrzymaniu wiadomości email potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji;
b) płatności internetowej /karta kredytowa lub płatnicza/ w ramach serwisu Tpay.

5) Walutą z tytułu rozliczenia za Zamówienia jest polski złoty. W zakresie transakcji walutowej wszelkie ewentualne opłaty i prowizje uzależnione  są od banku w którym Klient ma konto /w przypadku przelewów/ lub banku wydawcy karty /w przypadku transakcji kartą/ i są zgodne z tabelą opłat i prowizji danego banku Klienta.

6) Na wszystkie towary zakupione w Sklepie Internetowym, Sprzedawca wystawia dowód zakupu w jednej z poniższych postaci: 

a) faktura VAT - według życzenia na podane w formularzu dane firmy,
b) faktura imienna - wystawiona na prywatne dane osoby fizycznej, 
c) faktura VAT marża - dotyczy tylko Książek używanych. 

 

§6 Odstąpienie od umowy

 

1) Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie woli w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed upływem powyższego terminu. Oświadczenie o którym mowa wyżej, można wysłać w wybrany, następujący sposób: 

a) Adres e-mail: [email protected]
b) Listownie na adres: Skupszop Sp. z o.o.,  ul. Borowa 168A,  39-215 Borowa

2) Niezależnie od postanowień § 1 pkt. 1,  Konsument może również̇ skorzystać́ z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub za pomocą formularza udostępnionego przez sprzedawcę w załączniku nr. 2 do niniejszego Regulaminu: 

https://skupszop.pl/odstapienie_od_umowy.docx

Skorzystanie z powyższych wzorców nie jest obowiązkowe. Aby zachować́ termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu określonego w § 6 pkt 1.

3) Termin czternastodniowy w którym Konsument może odstąpić od umowy liczony jest od dnia:

a) objęcia przedmiotu Zamówienia w posiadanie faktyczne przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku gdy odstąpienie dotyczy umowy sprzedaży (wyjątki określania początkowego terminu przy umowie sprzedaży wskazane są w b); 
b) objęcia ostatniej partii lub jej części Zamówienia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik – w przypadku gdy odstąpienie dotyczy Umowy sprzedaży obejmującej wiele towarów dostarczanych w partiach.

4) Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomość na podany przez niego adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania ww. oświadczenia.

5) W razie odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, to co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.

6) Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, przy okazji pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

7) Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni (kalendarzowych) od dnia w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

8) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności uiszczonych przez Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem. 

9) Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania). Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

10) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu  (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

 

§ 7. Brak zgodności Towaru z umową i reklamacje

 

1) Sklep ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za brak zgodności Towaru z umową na zasadach określonych w przepisach Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 

2) Sklep może dokonać wymiany Towaru lub jego naprawy w przypadku braku zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie Towaru do stanu zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów przez Sklep. 

 

3) Sklep może odmówić doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z umową, jeżeli zarówno naprawa jak i wymiana Towaru będzie niemożliwa lub wiązać się będzie z nadmiernymi kosztami dla Sklepu. W takiej sytuacji Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 4 poniżej.

 

4) Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru lub odstąpieniu od umowy, gdy:

a) Sklep odmówił dokonania naprawy lub wymiany albo nie doprowadził Towaru do zgodności w rozsądnym czasie od chwili złożenia reklamacji oraz bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

b) mimo naprawy lub wymiany Towar nadal pozostaje niezgodny z umową;

c) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy 

 

5) Klient może odstąpić od umowy tylko w przypadku, gdy niezgodność Towaru z umową jest istotna.

 

6) Reklamacja lub żądanie doprowadzenia Towaru zgodnego z umową może zostać złożone:

a) pocztą – na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.  

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

 

8) W celu zgłoszenia reklamacji lub żądania doprowadzenia Towaru do zgodności z umową Klient

może skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep (załącznik nr. 4 Regulaminu)

 

9) W przypadku złożenia reklamacji lub żądania doprowadzenia Towaru do zgodności z umową, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Klient niezwłocznie odsyła reklamowany Towar na adres Sprzedającego z dopiskiem „Reklamacja”.

 

10) Sklep dokonuje zwrotu kosztów nadania przesyłki zawierającej reklamowany Towar na wskazany przez Klienta rachunek bankowy 

 

11) Reklamacje Klienta są rozpatrywane przez Sklep w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep. Nie uchybia to obowiązkom Sklepu związanym z odpowiedzialnością za zgodność Towaru z umową.

 

12) Jeżeli Sklep uzna żądanie Klienta to:

a) w przypadku żądania doprowadzenia Towaru do zgodności z umową – Sklep dokonuje wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili otrzymania żądania i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

b) w przypadku odstąpienia od umowy - Sklep zwraca Klientowi cenę za zakupiony Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania;

c) w przypadku obniżenia ceny – Sklep zwraca Klientowi kwotę należną z tytułu obniżenia ceny niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

 

13) Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sklep innego Towaru w zamian za Towar reklamowany, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji. Zgoda na wysyłkę w takim przypadku wymaga potwierdzenia przez Klienta w drodze wiadomości elektronicznej (e-mail) w zakresie przyjęcia takiej propozycji.

 

§8 Modyfikacja odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie sprzedaży na rzecz Przedsiębiorcy


1) Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Przedsiębiorców.

2) Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy w stosunku do Sprzedawcy żadnych konsekwencji prawnych.

3) Jeżeli stroną Umowy sprzedaży jest Przedsiębiorca, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4) W razie przesłania Towaru do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika określonego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie przedmiotu Zamówienia, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika

5) Odstąpienie od umowy, której stroną jest Przedsiębiorca,  możliwe jest  jedynie w sytuacji kiedy wada Towaru jest istotna i pozbawia Towar jego funkcjonalności. Przedsiębiorca ma obowiązek zbadać Towar niezwłocznie po jego otrzymaniu.

6) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady określone w art. 556 – art. 576 k.c. jedynie w sytuacji gdy Przedsiębiorca zbadał Towar niezwłocznie po jego otrzymaniu.

7) Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży lub skorzystania z reklamacji z tytułu braku zgodności towaru z umową niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia otrzymania Towaru. 

8) Reklamacja złożona przez przedsiębiorcę zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni. 

9) Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą, rozstrzygane będą̨ przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

10) Postanowienia §8 pkt. 1-9 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta. 

 

§9  Informacje o produktach

 

1) Firma Skupszop.pl zatrudnia pracowników przeszkolonych w przedmiocie oceny stanu sprzedawanych produktów (książek nowych i używanych), a przyjęte w tym zakresie i opisane niżej kryteria oraz standardy pozwalają precyzyjnie określić stan rzeczywisty oferowanych produktów, odpowiadający oczekiwaniom naszych klientów:

2) Stan produktów (książek):

a) Nowy:

● Książka nowa.

b) Jak nowy:

● Niezauważalne lub znikome ślady używania, które mogą obejmować nieuniknione następstwa użytkowania książki (mogące pojawić się m.in. w procesie przechowywania)
● delikatne zagięcie pojedynczej kartki, 
● ledwie dostrzegalne zabrudzenie okładki lub pojedynczych stron.

c) Dobry:

● Standardowe ślady użytkowania mogące obejmować przede wszystkim: 
● zagięcie nielicznych stron książki 
● delikatne zabrudzenia krawędzi kartek,
● niewielkie uszkodzenia okładki,
● pojedyncze zabrudzenia stron,
● żółknięcie krawędzi papieru.


W niektórych przypadkach książki opisane jako stan „dobry” mogą zawierać dedykację na pierwszej stronie, o ile nie noszą innych śladów użytkowania.

d) Widoczne ślady użytkowania:

Znaczące ślady użytkowania obejmujące przede wszystkim: 

● zakrzywienie grzbietu książki, 
● większe uszkodzenia okładki, 
● znaczne zabrudzenie krawędzi kartek lub plamki wewnątrz książki,
● nieznaczne odklejenie grzbietu,
● zawilgocenie części kartek, 
● dedykacja 
● zakreślenia, podkreślenia, notatki, wykonane długopisem lub ołówkiem, na   
części stron.


3) Sprzedawca deklaruje, że żadna z wyżej wymienionych wad o charakterze wizualnym lub mechanicznym nie wpływa na kompletną zawartość książki oraz możliwość odczytania jej pełnego tekstu. 

4) Szczegółowy opis kryteriów dla oceny produktów znajduje się w załączniku nr 3 do Niniejszego Regulaminu.

 

§10 Newsletter


1) Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera. Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany w ramach Konta Klienta adres e-mail, biuletynu informacyjnego Sklepu Internetowego Sprzedawcy oraz wiadomości zawierających treści o charakterze  marketingowym. Zawarcie usługi przesyłania newslettera dokonywane jest poprzez zaznaczenie właściwej  opcji w Formularzu Rejestracyjnym, lub w późniejszym czasie, korzystając z funkcjonalności Konta Klienta. 

2)Usługa newslettera jest całkowicie dobrowolna, nieodpłatna i świadczona przez czas nieokreślony. Klient może wypowiedzieć umowę o przesyłanie newslettera, rezygnując z niego poprzez kliknięcie w link udostępniony w treści przesłanego newslettera. 

 

§11 Prawa autorskie


Przedstawione na stronie Sklepu Internetowego: szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy Towarów, podobnie jak nazwa “Skupszop” oraz logo, stanowią własność Sprzedawcy i korzystają z prawnej ochrony, nie mogą być tym samym modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy.
 

§12 Postanowienia końcowe


1) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  w tym:

a) Kodeksu Cywilnego;
b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 
c) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

2) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, o czym Klient posiadający indywidualne Konto Klienta zostanie powiadomiony najpóźniej z 7 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Klient zostanie także każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

3) Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli ten został prawidłowo powiadomiony o zmianach Regulaminu zgodnie z §13 pkt 2, i jednocześnie nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni.

4) Sprzedawca deklaruje, że zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i realizowane Zamówienia widoczne na Koncie Klienta. W takim przypadku Zamówienia te będą realizowane na zasadach i warunkach określonych w dotychczasowym regulaminie. 

5) Klient będący Konsumentem w przypadku ewentualnego sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
b) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub właściwej w tym zakresie organizacji społecznej (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

6) Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach działalności Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże z uwagi na konieczność okresowo prowadzonych prac administracyjno – technicznych, dopuszczalna jest możliwość czasowego zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego. Ewentualne prace w zakresie o którym mowa wyżej, dokonywane będą w miarę możliwości w godzinach nocnych. 

7) Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki:


Załącznik nr 1: Szczegółowe przedstawienie sposobów dostawy, kosztów i czasu  doręczenia zamówienia.
Załącznik nr  2: Formularz prawa odstąpienia od umowy
Załącznik nr  3: Formularz reklamacji
Załącznik nr  4: Szczegółowy opis charakteryzujący stany książek używanych. 


Opinie naszych klientów

opinia

Bardzo szybko otrzymałam zamawiany towar. Książki zgodne z opisem, bez śladów użytkowania. Jestem bardzo zadowolona z zakupu :)

opinia

joanna_st

ZOBACZ WSZYSTKIE

Blog Skupszop

Artykuły, które mogą Cię zainspirować. Aktualne rabaty i zniżki

blog

Nagrodzono Złotą Pieczęcią Uznania eKomi 2023!

nagroda ekomi

Newsletter

opineo
OK

Zniżki i rabaty

OK

Nowości i promocje

OK

Powiadomienia

NAPISALI O NAS:

Partner
Partner
Partner
Partner
Partner