Regulamin skupu książek

Słownik definicji:

Deklaracja - oświadczenie Klienta w przedmiocie oferowanych do sprzedaży Książek, obejmujące w swojej treści dane Klienta, jak również ilość, tytuły oraz ISBN Książek, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Kupującym.
 
Klient - użytkownik, który zawiera, bądź zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży Książek za pośrednictwem Strony Internetowej.
 
Konto Klienta - spersonalizowana baza informacji o Kliencie, obejmująca dane niezbędne do realizacji Umowy. 
 
Książki  - książki używane, będące przedmiotem Umowy pomiędzy Kupującym a Klientem, za wyjątkiem książek, które zostały wykluczone z możliwości sprzedaży przez Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 
Kupujący - firma Skupszop Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: Dębica 39-200, Fabryczna 12.
 
Regulamin - Niniejszy Regulamin, określający warunki sprzedaży Książek przez Klienta na rzecz Kupującego.
 
Strona Internetowa - strona internetowa Kupującego, działająca pod adresem www.skupszop.pl,  udostępniająca możliwość zawierania Umów pomiędzy Klientem i Kupującym na podstawie Regulaminu.
 
Umowa - umowa sprzedaży zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość za pośrednictwem Strony Internetowej, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

1§ Postanowienia Ogólne


1) Regulamin określa zasady sprzedaży Książek przez Klienta na rzecz Kupującego. Każda Umowa zawarta za pośrednictwem Strony Internetowej podlega postanowieniom Regulaminu.

2) Pytania związane z zawieraniem i realizacją Umów, jak również dotyczące Regulaminu należy kierować za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta:

a) telefonicznie, numer telefonu kontaktowego: +48 799 350 599
b) elektronicznie, adres poczty e-mail: [email protected]

3) Kupujący nie prowadzi zakupu Książek o następującej charakterystyce: 

a) braki w ilości stron
b) poplamione, zabrudzone lub zmoczone,
c) pokreślone, popisane, podkreślane
d) noszą bardzo wyraźne ślady używania,
e) książki bez kodu ISBN lub zaczynające się numerem 83

3) Kupujący zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, z datą obowiązywania wskazaną przez Kupującego.

 

§2 Zawieranie Umowy


1) Proces zawarcia Umowy jest szybki oraz intuicyjny, sprowadza się do kolejno wykonanych kroków: 

a) Klient przesyła informację o Książkach jakie przedstawia do sprzedaży, wpisując numer ISBN do systemu teleinformatycznego Sklepu Internetowego, składając tym samym ofertę w zakresie ich zbycia na rzecz Kupującego. Informacja o której mowa wyżej powinna uwzględniać warunki, o których mowa w  §1 pkt 3. 
b) Złożenie oferty wymaga założenie spersonalizowanego Konta Klienta, poprzez wypełnienie formularza w zakresie adresu e mail, hasła oraz danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy.
c) Klient po złożeniu oferty, otrzyma automatycznie wygenerowane, elektronicznie potwierdzenie jej otrzymania, które nie stanowi oświadczenia Kupującego o jej przyjęciu. 
d) Klient wybiera sposób dostawy Książek do Kupującego, zgodnie z postanowieniami  §4. 
e) Podsumowanie transakcji, widoczne na Koncie Klienta, obejmuje informacje dotyczące oferowanych Książek: tytuł, ilość, cenę należną do zapłaty, przy uwzględnieniu postanowień §3 
f) Potwierdzenie Deklaracji jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków sprzedaży Książek na rzecz Kupującego. 

2) Cena zakupu Książek, widniejąca w systemie teleinformatycznym na Stronie Internetowej Kupującego, zachowuje aktualność do końca dnia w którym oferta ta jest przesłana przez Klienta. Maksymalny czas na potwierdzenie deklaracji wynosi 48h od chwili złożenia oferty. 

3) Minimalna wartość oferty w zakresie proponowanych do sprzedaży Książek nie może być niższa niż 40 zł.

4) Kupujący zastrzega sobie prawo do odrzucenia Książek, których kupnem nie jest zainteresowany lub które mają cechy określone w §1 pkt 3. 

5) W przypadku, gdy dostarczone Książki nie pokrywają się w zakresie ilości oraz tytułów z Deklaracją lub wybrane Książki posiadają wady wymienione w §1 pkt 3, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy lub obniżenia wyceny książek zgodnie z §3 pkt 4. Informacja o  akceptacji lub odrzuceniu oferty wysyłana jest na adres elektroniczny e-mail, przypisany do Konta Klienta. 

6) Brak nadania Książek do wysyłki przez Klienta w terminie 7 dni od momentu potwierdzenia Deklaracji, wywołuje po stronie Kupującego możliwość skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

 

§3 Wycena książek

 
1) Wycena Książek w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, którą Klient akceptuje w formie potwierdzenia Deklaracji, wiąże się ze stanem Książki “jak nowa”.

2) Klient potwierdzając Deklarację, zaświadcza stan faktyczny Książek będących przedmiotem Umowy jako “jak nowy”. 

3) Ostateczną wycenę Książek Kupujący dokonuje po ich dostarczeniu w drodze analizy ich stanu faktycznego na podstawie kryteriów opisanych w załączniku nr. 4 Regulaminu Sklepu. 

4) W przypadku braku zgodności treści Deklaracji ze stanem faktycznym dostarczonych Kupującemu Książek, ten zastrzega sobie prawo obniżenia kwoty zakupu Książek będących przedmiotem Umowy. Obniżenie kwoty nie może być wyższe niż 35% wartości wyceny początkowej dla pojedynczej Książki, widocznej w systemie teleinformatycznym Kupującego. 

5)Klient zostanie poinformowany o ewentualnym obniżeniu kwoty zakupu Książek, zgodnie z treścią §3 pkt 4, w drodze wiadomości e-mail. Informacja w tym zakresie widoczna będzie również na Koncie Klienta. 

 

§4 Wysyłka Książek 

 
1) Klient ma dwie możliwości dostarczenia Książek Kupującemu: 

a)Bezpłatnie, korzystając z usługi udostępnionej przez Sprzedającego za pośrednictwem frmy kurierskiej GLS. 
b) Za pomocą wybranego przez siebie przewoźnika świadczącego usługi kurierskie lub Poczty Polskiej. Koszt dostarczenia Książek pokrywa wówczas Klient, zwracana jest mu kwota 7 zł, która zostanie doliczona do ceny na jaką strony zawarły Umowę.  

2) Bezpłatny odbiór Książek, przez kuriera  zgodnie z pkt. 1 lit. a,. odbywa się na adres wskazany przez Klienta w procesie rejestracji Konta Klienta.

3) Kupujący nie przyjmuję książek wysłanych za pobraniem lub na jego koszt.

4) Klient odpowiada za właściwe zabezpieczenie przesyłki przed zniszczeniem lub jej utratą, zgodnie z postanowieniami §5.

5) Klient zobowiązany jest do nadania Książek na adres Kupującego w terminie 5 dni roboczych od dnia zaakceptowania Deklaracji.

6) Książki wysłane do Kupującego powinny odpowiadać treści Deklaracji w zakresie ilości oraz tytułów. W przypadku przesłania innych produktów, w tym książek, których nie obejmuje treść Deklaracji, Kupującemu przysługuje prawo ich utylizacji, bez wypłaty odszkodowania z tego tytułu na rzecz Klienta.

7) Książki, które zostaną odrzucone w toku oceny ich stanu faktycznego, zgodnie z kryteriami opisanymi w 1§ pkt 3, zostaną zwrócone Klientowi, o ile ten zgłosi żądanie w tym zakresie w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym otrzymał wypłatę środków z tytułu zakupionych Książek lub informację o odrzuceniu wszystkich Książek. Brak zgłoszenia żądania o którym mowa wyżej, wywołuje po stronie Kupującego prawo do utylizacji odrzuconych Książek, co nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie Klienta.

8) Żądanie zwrotu odrzuconych Książek realizowane jest poprzez skorzystanie z funkcjonalności Konta Klienta, w ramach którego Kupujący udostępnia możliwość bezpłatnej wysyłki, dla której miejscem odbioru jest adres wskazany w ramach usługi “Paczka Orlen”. Klient ma prawo wybrać inną formę wysyłki, informację w tym zakresie przekazując za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. Koszty związane z inną formą przesyłki niż ta udostępniona bezpłatnie przez Kupującego pokrywa Klient. 

§5 Pakowanie książek


1) Klient pokrywa koszty związane z przygotowaniem Książek do przesyłki. 
2) Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy wysłane Książki pokrywają się z treścią Deklaracji w zakresie ilości, tytułów oraz kodów ISBN. 
3) Klient powinien umieścić w paczce wydrukowaną lub napisaną odręcznie, podpisaną przez niego Deklarację sprzedaży Książek. Poprawnie nadana przesyłka powinna zawierać również naklejony przez kuriera “list przewozowy” na górze paczki. 
 4) Klient w celu dostarczenia w sposób bezpieczny Kupującemu Książek powinien:

- umieścić je w pudełku kartonowym,
- pozostawioną przestrzeń pomiędzy Książkami a bokami pudełka wypełnić szczelnie np. papierem, kartonem, gazetami, folią lub innym wypełniaczami zabezpieczającymi Książki przed przemieszczaniem i uszkodzeniem,
- obkleić mocną i szeroką taśmą wszystkie łączenia i zamknięcia paczki.

 

§6 Wypłata należności

 
1) Proces przyjęcia Książek trwa od 1 do 5 dni roboczych, licząc od dnia ich dostarczenia Kupującemu. Wypłata środków z tytułu przeniesienia własności Książek, nastąpi w ciągu 48h, licząc od dnia ich przyjęcia i pozytywnej oceny w zakresie stanu oraz ilości, odpowiadającej treści zaakceptowanej przez Klienta Deklaracji, zgodnie z §3. 

2) Kupujący za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta poinformuje Klienta o terminie wypłaty środków w drodze wiadomości elektronicznej, skierowanej na podany przez Klienta adres e mail oraz wiadomości SMS na podany numer telefonu komórkowego. 

3) Wypłata środków możliwa jest wyłącznie w drodze przelewu na polskie konto bankowe. Wypłata środków następuje automatycznie w ramach systemu teleinformatycznego Sprzedawcy, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i numer konta nie można edytować. 

4) Kupujący nie odpowiada za błędne dane podane przez Klienta w procesie zawierania i realizacji Umowy oraz powstałe z tego tytułu opóźnienia. 

5) Brak jednej lub większej ilości Książek stwierdzony podczas procesu ich przyjęcia w oparciu o dołączoną do nich Deklarację, uprawnia Kupującego do nie wypłacenia należności za brakujące pozycje jak również pomniejszenia kwoty zwrotu kosztów za wysyłkę. 

6) W przypadku, gdy w procesie przyjęcia uwidocznią się Książki nie objęte treścią Deklaracji, Kupujący  zobowiązuje się do bezpłatnej ich utylizacji bez rekompensaty dla Klienta.

 

§7   Własność Towaru

 

1) Zawierając umowę z Kupującym, Klient oświadcza, że:

a) Książki wskazane w Deklaracji, stanowią jego własność i jako takie mogą być przedmiotem zbycia na rzecz Kupującego, lub też jest uprawniony do ich zbycia za zgodą właściciela;
b) Książka nie są przedmiotem żadnych obciążeń, zobowiązań i roszczeń ze strony osób trzecich;
c) Książka nie pochodzi z czynu zabronionego.

2) Własność Książek przechodzi na Kupującego z chwilą potwierdzenia ich zgodności w procesie przyjęcia ze złożoną przez Klienta ofertą.
 


Opinie naszych klientów

opinia

Bardzo szybko otrzymałam zamawiany towar. Książki zgodne z opisem, bez śladów użytkowania. Jestem bardzo zadowolona z zakupu :)

opinia

joanna_st

ZOBACZ WSZYSTKIE

Blog Skupszop

Artykuły, które mogą Cię zainspirować. Aktualne rabaty i zniżki

blog

Nagrodzono Złotą Pieczęcią Uznania eKomi 2024!

nagroda ekomi

Newsletter

opineo
OK

Zniżki i rabaty

OK

Nowości i promocje

OK

Powiadomienia

NAPISALI O NAS:

Partner
Partner
Partner
Partner